Rozwiązania związane z energią
Rozwiązania związane z energią

Energia to jedna z najpoważniejszych kwestii, z jakimi zmierzy się świat w nadchodzących latach. Emerson Climate Technologies przywiązuje wielkie znaczenie do ochrony środowiska i tworzy rozwiązania, które zmniejszają zużycie energii. 

Europejska polityka energetyczna

Traktat lizboński uznaje kwestie energetyczne za kluczowe w działalności wspólnoty krajów europejskich. Stwarza on nowe podstawy prawne, których brakowało w poprzednich traktatach (artykuł 194 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” TFEU).

Do realizacji celów tej polityki służą instrumenty rynkowe (głównie podatki, dopłaty i handel prawami do emisji CO2), opracowanie rozwiązań technicznych (zwłaszcza rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej lub powodującej niskie emisje związków węgla) oraz instrumenty finansowe Wspólnoty. Ponadto w grudniu 2008 r. Unia Europejska przyjęła szereg rozwiązań mających na celu zmniejszenie wkładu UE w globalne ocieplenie i zapewnienie dostaw energii.

Efektywność energetyczna w Europie

Do głównych celów Unii Europejskiej należą zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie marnotrawienia energii. Wsparcie UE zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej okaże się decydujące w kwestiach konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zmian klimatycznych podjętych w ramach Protokołu z Kioto. Istnieje znaczący potencjał zmniejszenia zużycia energii, zwłaszcza w branżach zużywających dużo energii, takich jak budownictwo, produkcja przemysłowa czy przesył i przetwarzanie energii. Pod koniec 2006 r. UE zobowiązała się zmniejszyć do 2020 r. roczne zużycie energii ze źródeł pierwotnych o 20%. Aby osiągnąć ten cel, władze Unii chcą zmobilizować opinię publiczną, decydentów i operatorów oraz wyznaczyć minimalne normy efektywności energetycznej i zasady dotyczące oznaczania produktów, usług i infrastruktury.

Aby uzyskać więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej, kliknij tutaj

Energia odnawialna w Europie

Odnawialne źródła energii – energia wiatrowa, słoneczna (termiczna i fotoelektryczna), wodna, pływowa (fal morskich), geotermiczna i związana z biomasą – to istotne alternatywy dla paliw kopalnych. Korzystanie z tych źródeł nie tylko pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w wyniku wytwarzania i zużywania energii, ale również ograniczy zależność Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych (zwłaszcza ropy naftowej i gazu).

Aby osiągnąć ambitny cel pozyskiwania 20% całości energii ze źródeł odnawialnych, UE planuje koncentrować swe działania w sektorze energii elektrycznej, grzewczym i chłodniczym oraz w sektorze biopaliw. Komisja Europejska ma nadzieję, że w sektorze transportu, który niemal w całości zależny jest od ropy naftowej, udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliwa do 2020 r. osiągnie 10%.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów unijnych dotyczących energii odnawialnej, kliknij tutaj

 
 
 
 
Share