Czynniki chłodnicze
Czynniki chłodnicze

Rozporządzenie WE/1005/2009 dotyczące substancji niszczących warstwę ozonową stanowi ramy prawne dla członków UE, zgodnie z którymi muszą one przestrzegać zobowiązań wynikających z Protokołu Montrealskiego, międzynarodowego traktatu zmierzającego do powstrzymania niszczenia ozonowej warstwy atmosfery. Stosowanie substancji najbardziej szkodliwych dla ozonu (np. chlorofluorowęglowodorów – CFC, takich jak R-12) zostało zabronione w latach 90. XX w. Produkcja nowych urządzeń wykorzystujących mniej szkodliwe, „przejściowe” czynniki chłodnicze HCFC, takie jak R-22, została zabroniona w 2001 r. (lub w 2004 r. w przypadku małych systemów klimatyzacyjnych). Od końca 2009 r. wykorzystanie pierwotnych czynników HCFC do konserwacji i serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (RAC) jest zabronione we wszystkich krajach członkowskich WE.

Od 1 stycznia 2010 r. nielegalne jest stosowanie pierwotnych czynników HCFC do serwisowania urządzeń RAC. Można stosować tylko HCFC pochodzące z odzysku. Zapasy odzyskiwanych czynników HCFC mogą być ograniczone, a korzystanie z nich może być bardzo kosztowne. Należy zwrócić uwagę, że zakaz obowiązuje nawet wtedy, gdy czynnik HCFC został zakupiony przed datą wprowadzenia zakazu. Nie wolno wykorzystywać zapasów pierwotnych HCFC od końca 2009 r. – wszelkie niewykorzystane zapasy HCFC muszą zostać zwrócone do dostawców do utylizacji.

Od 1 stycznia 2015 r. nielegalne będzie stosowanie jakichkolwiek czynników HCFC do serwisowania urządzeń RAC – nie będzie więc można stosować czynników HCFC z odzysku.

Czynniki chłodnicze HCFC, takie jak R-22, trzeba będzie zastąpić czynnikami chloropochodnymi (HFC), takimi jak R-410A do klimatyzacji oraz R-404A do chłodzenia, co zapobiegnie dalszemu niszczeniu warstwy ozonowej. Firma Emerson Climate Technologies pomaga klientom przetrwać tę fazę, pozwalając już teraz przejść na nowe, bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze.


Globalne ocieplenie spowodowane jest przez gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, wytwarzane w wyniku spalania paliw kopalnych do transportu i wytwarzania energii elektrycznej. Systemy chłodnicze i klimatyzacyjne zużywają energię; jeśli jest ona wykorzystywana nieefektywnie, powoduje to zwiększenie ilości wytwarzanego dwutlenku węgla.

Czynniki HFC same w sobie są istotnymi gazami cieplarnianymi; chociaż ograniczanie nieszczelności jest niezwykle istotne, uznaje się jednak, że w ramach cyklu eksploatacji systemów najważniejszy wpływ na globalne ocieplenie ma zużycie energii.

Aby uregulować emisje czynników HFC (i innych substancji zawierających fluor), w lipcu 2007 r. wprowadzono rozporządzenie WE/842/2006 (dotyczące gazów fluorowanych). Główne zobowiązania prawne dla firm zajmujących się systemami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi dotyczą wymagań kwalifikacyjnych dla personelu pracującego w przemyśle, jak również innych wymagań związanych z następującymi kwestiami:

  • kontrola nieszczelności urządzeń
  • odzyskiwanie gazów fluorowanych z urządzeń podczas konserwacji, serwisowania i po zakończeniu eksploatacji
  • zgłaszanie statystyk dotyczących rocznego importu, eksportu i produkcji gazów fluorowanych
  • oznaczanie urządzeń zawierających gazy fluorowane (i umieszczanie odpowiednich informacji w instrukcjach obsługi).
 
 
 
 
 
Share