โรงแรม/คลับ
โรงแรม/คลับ

โรงแรมและคลับเป็นธุรกิจบริการที่ต้องเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด และเนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ธุรกิจประเภทนี้จึงจำเป็นต้องใช้ระบบปรับอากาศแบบที่มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมและคลับยังต้องมีระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งการผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้อุปโภคและใช้ในการทำความร้อนอีกด้วย

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ธุรกิจสามารถเลือกใช้ระบบทำความเย็นแบบสโครลหลายชุดได้โดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับธุรกิจจาก Copeland คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับธุรกิจจาก Copeland มีข้อดีคือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ต้นทุนการดำเนินงานของโรงแรมและคลับคือปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรอาคารจะต้องคำนึงถึง Copeland Scroll® ใช้เทคโนโลยีการฉีดไอน้ำยา จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งสำหรับการทำความร้อนและความเย็น

สำหรับโรงแรมและคลับนั้น การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิต่ำ (การเก็บเนื้อ) อุณหภูมิปานกลาง (การเก็บเนื้อปลา) และอุณหภูมิสูง (การเก็บเครื่องดื่ม) Emerson มีผลิตภัณฑ์ทำความเย็นครบวงจรสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น

ธุรกิจโรงแรมและคลับจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 55°C ถึง 65°C ในปริมาณมากสำหรับการอุปโภค ซึ่งแต่เดิม การผลิตน้ำร้อนดังกล่าวจะทำโดยใช้ไฟฟ้า แต่วิธีการนี้เป็นวิธีที่สิ้นเปลือง เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) เพียง 1.0 Emerson มีคอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับใช้ในการผลิตน้ำร้อนด้วยฮีทปั๊ม (HPWH) โดยฮีทปั๊มสามารถจ่ายน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 55°C ถึง 65°C ได้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนระบบฮีทปั๊มในลักษณะนี้จะมีค่าสูงกว่า 3.0 ซึ่งช่วยให้โรงแรมและคลับสามารถประหยัดเงินได้อย่างมาก

 
 
 
 
Share