คอมเพรสเซอร์สโครลสำหรับการทำความร้อน
คอมเพรสเซอร์สโครลสำหรับการทำความร้อน

ระบบปรับอากาศสำหรับอาคารธุรกิจมีหลายระบบด้วยกัน เช่น ระบบ PAC แบบเดินท่อ ระบบติดตั้งบนหลังคา ระบบทำความเย็นแบบฮีทปั๊ม และระบบ VRF เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของแต่ละระบบนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของคอมเพรสเซอร์เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีฮีทปั๊มในปัจจุบันมีข้อจำกัดการในการทำงาน โดยระบบข้างต้นจะสามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมไม่ต่ำกว่า -5°C คอมเพรสเซอร์แบบสโครลสำหรับธุรกิจของ Emerson (ทั้งแบบมาตรฐานและแบบดิจิตอล) ใช้เทคโนโลยีการฉีดไอน้ำยา ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งสำหรับการทำความเย็น การทำความร้อนที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ และยังสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำถึง -20°C

แนวคิดของระบบฉีดไอน้ำยาสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการอัดตัว ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปริมาตรการดูดและปริมาตรการจ่ายมีความสัมพันธ์กันโดยตรงซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงหมายความว่า การเพิ่มความสามารถในการทำงานของคอมเพรสเซอร์สามารถทำได้โดยการเพิ่มปริมาตรของน้ำยาทำความเย็นที่ด้านดูด ในทางปฏิบัติ การเพิ่มปริมาตรนี้จะทำโดยเพิ่มท่อฉีดไอน้ำยาภายในคอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll® สำหรับฉีดไอน้ำยาทำความเย็นเข้าไปยังชุดสโครลโดยตรง ทำให้การทำงานมีลักษณะคล้ายการอัดสองระดับ อัตราการไหลเชิงมวลและสภาวะเย็นยิ่ง (Sub cooling) ที่สูงขึ้นภายในระบบ ส่งผลให้ระบบมีขนาดการทำความเย็นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วย

 
 
 
Share